Naam ANBI:              Diaconie van de Protestantse Gemeente te Drachten
Telefoonnummer       0512-539946
RSIN:                       824128497
kamer v Koophandel: 76400301
Website adres           www.pgdrachten.nl
Adres:                      De Drift 46
Postcode:                 9203 GH
Plaats:                     Drachten
Postadres:                De Drift 46
Postcode                  9203 GH
Plaats:                     Drachten

De Protestantse Gemeente te Drachten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeente, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Drachten.

  1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 125 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Drachten, werkzaam onder de naam Centrale Diaconale raad Drachten (CDD) bestaat uit alle diakenen van de vier wijkgemeenten in Drachten

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De CDD bestaat uit tenminste drie leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als de CDD door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgdrachten.nl vindt u het beleidsplan 2011-2015. In 2016 zal het nieuwe beleidsplan voor de diaconie van 2016-2020 worden vastgelegd. Tot die tijd blijft het beleidsplan 2011-2015 van kracht.

  1. Beloningsbeleid.

De diaconie heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Leden van kerkenraden, diaconieën en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verslag van activiteiten 2014

De doorzendcollectes en – bijdragen bedroegen € 94.000, dit was ongeveer € 2.000 lager dan in 2013. Een aantal gemeenteleden heeft de toegezegde bijdrage nog niet volledig betaald of heeft de toezegging ingetrokken. De ontvangen bedragen zijn volledig doorgegeven aan Kerk in Actie.

De classis Drachten heeft gekozen voor projecten m.b.t. Kinderen in de Knel, via Kerk in Actie, hiervoor wordt per jaar € 40.000 betaald. Vanaf oktober 2011 heeft de CDD zich verbonden om 4 jaar lang jaarlijks € 15.000 te doneren aan Project Support Gobabis.

De baten voor plaatselijke diaconale activiteiten (inclusief rente opbrengsten) bedroegen € 65.000, dit was ongeveer € 2.000 lager dan in 2013.

Deze inkomsten zijn volledig besteed aan af te dragen quota, ondersteuningen, kerstacties, ouderenwerk, provinciale projecten, kerktelefoon, administratiekosten enz.

De uitgaven voor ondersteuningen blijven met ongeveer € 5.000 per jaar vrij laag.

Al jaren lang worden er pakketten verstrekt met Kerst, in 2014 is dit voor het eerst ook met Pasen gebeurd.

Er is in 2014 één lening verstrekt; de aflossingen op uitstaande leningen komen echter moeizaam binnen. Met “Schuldhulpmaatje” wordt steun geboden aan diverse gemeenteleden.

In 2014 zijn de volgende projecten ondersteund: AZC, extra giften aan Kerk in Aktie voor noodhulp, Stichting Present en het Inloophuis.

Als voorschot is in 2014 een bedrag van € 15.000 van een legaat ontvangen. De eindafrekening komt in 2015. Dan zal er ook een bestemming voor worden gezocht.

In 2004 is er belegd in een eeuwigdurende obligatielening van de Friesland Bank; het koersverloop was jarenlang negatief, maar na de overname door de Rabobank is de koers weer gestegen. Eind 2014 is de lening nominaal afgelost, waardoor de hoofdsom volledig is terugbetaald.

Begin 2015 is er een beleggingsstatuut opgesteld, waarin duidelijk staat beschreven waarin de CDD wel/niet in wil beleggen en welk risico de CDD daarbij maximaal wil lopen.

Vanaf september 2012 is mevr. Van der Meer in dienst van de PGD, als diaconaal werker, eerst voor een periode van 3 jaar. De daarmee gepaard gaande loonkosten worden voor 100% door de CDD betaald. Dit bedrag wordt onttrokken aan een voorziening, waardoor er geen kosten ten laste van de jaarlijkse exploitatie komen.

  1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges waaronder het College van Kerkrentmeesters en de het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

  1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De financiële verantwoording van de diaconie van de Protestantse Gemeente Drachten vindt u hieronder:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen. 

Jaarrekening 2019 Diaconie PGDrachten
ANBI rapport

Doelen en Acties

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com